"INGENIERIA AGROPECUARIA (SANTO TOMAS)"
CARRERA PROFESIONAL:-"INGENIERIA AGROPECUARIA (SANTO TOMAS)"